Remiss

Vi tar emot remiss på patienter med stressrelaterad problematik i alla skeenden i sjukdomsförloppet, men ser vinster med tidig remiss för utredning, noggrann diagnostik och behandling.


Vi kräver ingen specifikt ställd diagnos, provtagning eller utredning inför remiss, men ser gärna att du har tagit ställning till om symtombilden beror på annan bakomliggande sjukdom såsom svårt missbruk, allvarlig somatisk- eller psykiatrisk sjukdom med förhöjd suicidrisk eller om kontakt med psykiatrin föreligger. Då faller problematiken utanför vårt område och vi rekommenderar kontakt med annan remissinstans. ME/CFS är inget vi utreder, dianosticerar eller behandlar, men vi kan vara behjälpliga i de fall det finns ett behov av second opinion av diagnos utamttningssyndrom i differentialdiagnostiskt syfte.


Vi tar emot remisser per post och egenremisser elektroniskt via vår hemsida.