Vi följer de lagar och regler som gäller för oss som vårdgivare. Dessutom finns det regelverk från Socialstyrelsen samt Västra Götalandsregionen som vi också följer. Om du har några specifika frågor kring din vård eller hur vi hanterar dina personuppgifter hör av dig till oss. Du har rätt att ta del av din journal, göra rättelser och begära förstörandet av journalen (efter ansökan til IVO-inspektionen för vård- och omsorg).


GDPR

GDPR (The general data protection regulation) eller dataskyddsförordningen är en EU-lag som trädde i kraft maj 2018. Den syftar till att skydda enskilda personers rättigheter och personuppgifter. Personuppgifter är alla slags uppgifter som kan knytas till en levande person. På Allmänmedicinska Stressmottagningen samlar vi in uppgifter om dig för att ge dig som patient en god vård och vi är också skyldiga att dokumentera vården vi utför i din journal enligt Patientdatalagen. Uppgifterna används också i vårt patientsäkerhetsarbete.


Datainspektionens vägledning om GDPR för dig som privatperson

Dataskyddsförordningen


Hälso- och sjukvårdslagen

Lagen reglerar skyldigheter och krav för all hälso- och sjukvård som bedrivs i Sverige, såsom krav på god vård.


Hälso- och sjukvårdslagen


Patientlagen

Lagen syftar till att stärka och tydliggöra patientens ställning inom hälso- och sjukvården samt att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet.


Patientlagen


Patientdatalagen

Patientdatalagen kompletterar dataskyddsförordningen (GDPR). Här finns reglerna för behandling av personuppgifter inom hälso- och sjukvården och lagen om att föra journal. Dessa personuppgifter ska hanteras och förvaras så att obehöriga inte får tillgång till dem. Patientdatalagen ska tillämpas av alla vårdgivare, både i offentlig och privat regi. Enligt denna lag får journaluppgifter inte raderas förrän efter tio år efter den sista journalanteckningen. Denna lag reglerar sekrettesen, din rätt att få rättat uppgifter i din journal och rätten att begära ut din journal. 


Information om patientdatalagen på Datainspektionens hemsida

Patientdatalagen


Patientsäkerhetslagen

Lagen innehåller bestämmelser om bland annat vårdgivarens skyldigheter om sekretesss och skyldigheter att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete.


Patientsäkerhetslagen