Stress och utmattningssyndrom

Vad är stress egentligen?


Stress används ofta som ett brett begepp som kan innefatta stressorer och den fysiska- och psykiska upplevelsen av den ökade belastningen. Inom forskningen brukar stress defineras som mobilisering av resurser för att klara av ett ökat krav som ställs på människan. Stress är livsnödvändigt för vår överlevnad. Stress kan ge en obehaglig upplevelse, men är inte farlig så länge du får återhämtning. Utmattning är ett symtom på stress, men inte en diagnos såsom utmattningssyndrom.

Vad är utmattningssyndrom?


Utmattningssyndrom accepterades som medicinsk diagnos av Socialstyrelsen 2005. För att få diagnosen krävs att andra tillstånd som kan ge liknande symtombild utesluts och att man noggrant går igenom sjukhistoria och symtombild. För att göra det krävs läkarkompetens och god kännedom om diagnostik inom stressmedicin.


Diagnosen är inte ny, men har tidigare felaktigt sammanblandats med depressionsdiagnoser och legat under annan beteckning. 

Kriterier för utmattningssyndrom

Socialstyrelsens kriterier för diagnosen utmattningssyndrom


Samtliga kriterier som betecknats med stor bokstav måste vara uppfyllda för att diagnosen ska kunna ställas.


A. Fysiska och psykiska symtom på utmattning under minst två veckor. Symtomen har utvecklats till följd av en eller flera identifierbara stressfaktorer vilka har förelegat under minst sex månader.


B. Påtaglig brist på psykisk energi dominerar bilden, vilket visar sig i minskad företagsamhet, minskad uthållighet eller förlängd återhämtningstid i samband med psykisk belastning.


C. Minst fyra av följande symtom har förelegat i stort sett varje dag under samma tvåveckorsperiod:

  • Koncentrationssvårigheter eller minnesstörning
  • Påtagligt nedsatt förmåga att hantera krav eller att göra saker under tidspress
  • Känslomässig labilitet eller irritabilitet
  • Sömnstörning
  • Påtaglig kroppslig svaghet eller uttröttbarhet
  • Fysiska symtom såsom värk, bröstsmärtor, hjärtklappning, magtarmbesvär, yrsel eller ljudkänslighet


D. Symtomen orsakar ett kliniskt signifikant lidande eller försämrad funktion i arbete, socialt eller i andra viktiga avseenden.


E. Beror ej på direkta fysiologiska effekter av någon substans (t.ex. missbruksdrog, medicinering) eller någon somatisk sjukdom/skada (t.ex.hypothyreoidism, diabetes, infektionssjukdom).


Om kriterierna för egentlig depression, dystymi (en lindrigare forma av depression som har pågått i minst två år) eller generaliserat ångestsyndrom samtidigt är uppfyllda anges utmattningssyndrom enbart som tilläggsspecifikation till den aktuella diagnosen.


Andra stressdignoser


Förutom utmattningssyndrom finns andra diagnoser såsom akut stressreaktion, maladaptiv stressreaktion och reaktion på svår stress.


Utbrändhet är en arbetspsykologisk term som vi inte rekommenderar då den inte är väldefinerad och inte är en medicinsk diagnos.